O jeho podnikateľskom príbehu, osobných, životných a pracovných zásadách a cieľoch sa s ním rozprávala Gabriela Redayová.

Foto: Ladislav Pavlík

www.uspesnimanazeri.sk

 

Ako ste s podnikaním začínali?

Vyštudoval som organickú chémiu na CHTF v Bratislave a svoju pracovnú kariéru som začal v JRD Lehnice ako vedúci strediska biotechnológií. Tu som mal možnosť podieľať sa na výrobe a distribúcii jedného druhu dezinfekčného prostriedku, čo sa stalo aj základom pre moje budúce podnikanie. Po niekoľkých rokoch som však začal vnímať ako problém to, že aj dobré zámery boli presadzované len sťažka a v mnohých prípadoch bolo nutné vyvíjať veľa energie na to, aby došlo k želanej zmene. Prakticky hneď, ako to bolo možné, som si v roku 1990 založil živnosť a osamostatnil sa. Spočiatku sme sa nevenovali výrobe dezinfekčných a čistiacich prostriedkov, ale vyrábali sme riediace roztoky pre počítače krvných elementov, ktoré slúžili primárne pre potreby nemocníc. Až rok na to sme začali vyrábať prvé čistiace prostriedky.

Sprvu sme boli malou rodinnou firmou, ktorá sa ale pomerne rýchlo rozvíjala a v roku 1994 sme mali 20 zamestnancov. Do roku 1998 sme fungovali ako fyzická osoba a potom sme sa ako firma transformovali na eseročku. Názov firmy Banchem bol vytvorený spojením môjho priezviska a prípony -chem. Inšpirovali sme sa názvom najväčšieho slovenského výrobcu Tatrachema, o ktorom sme si v tom čase mysleli, že bude naším najväčším konkurentom. Jedným zo zlomových momentov v histórii firmy bol príchod hypermarketov, supermarketov a sietí na trh. V tom období sme boli orientovaní na domáce veľkoobchodné siete, ale keď sa situácia vykryštalizovala a bolo jasné, že pomery na trhu sa zmenili, preorientovali sme sa na firemných zákazníkov. V súčasnosti máme v portfóliu vyše sto druhov vlastných čistiacich a dezinfekčných výrobkov, ktoré sa vyvinuli historicky, na základe konkrétnych potrieb spotrebiteľov. Pôsobíme nielen na slovenskom trhu, ale aj v Čechách a Maďarsku. Firmu tvorí stabilný tím štyridsiatich ôsmich pracovníkov, ktorí sa snažia svojou prácou čo najlepšie pomôcť klientovi nájsť komplexné riešenie hygienického a čistiaceho režimu.

 

Pavel Banak banchem

 

Aký je účel vášho podnikania?

Od počiatku som naše podnikanie staval na pevných základoch, ktorých súčasťou bolo oddelenie vývoja. Patrím k ľuďom, pre ktorých je výzvou a zároveň veľkým potešením niečo nové vytvoriť. Vnímam to tak, že ak máte ako firma vlastný vývoj, tak získavate obrovskú konkurenčnú výhodu oproti ostatným, pretože dokážete produkt nastaviť presne podľa požiadaviek klienta. Pre nás je vždy podstatné, aby konkrétny produkt vyhovoval konkrétnemu klientovi na konkrétny účel. Nesnažíme sa pretláčať na trhu značku jedného produktu ako takú, ale snažíme sa pripravovať klientovi varianty, ktoré zastrešia jeho vlastné potreby.

Aké sú hlavné zásady majiteľa a riaditeľa firmy?

Ako majiteľ sa držím dvoch základných zásad: aby všetko, čo robíme, fungovalo dostatočne efektívne a aby sme sa rozvíjali do budúcna a tým bolo zabezpečené aj úspešné nastávajúce prežitie firmy. Obe tieto línie musia bežať v istej súčinnosti, pretože nestačí len dobre fungovať v prítomnosti, ale je dôležité vytvárať a realizovať plány a ciele do budúcnosti. Preto by dobrý majiteľ mal už dnes rozmýšľať nad tým, kde bude firma o tri, päť či desať rokov. Pôsobím aj v pozícii výkonného riaditeľa a podľa mňa, človek na tomto poste by mal mať v prvom rade dobré systémové myslenie, dokonale poznať nastavené procesy vo firme, aby dokázal vnímať súvislosti medzi nimi a na základe toho prijímať správne rozhodnutia. Nesmiem opomenúť ani fakt, že tento človek musí mať dobré merateľné výsledky, t.j. firma pod jeho vedením musí dosahovať definovanú produkciu a vykazovať dostatočnú efektívnosť. Nevyhnutne to nemusí byť človek, ktorý ju riadi administratívne, ale musí mať schopnosť pozerať sa na to, ako veci fungujú, nachádzať v nich skryté rezervy a prijímať opatrenia, ktoré ešte zefektívnia danú činnosť.

Akým spôsobom u vás prebieha výber ľudí? Čo v tomto procese považujete za najdôležitejšie?

Impulzom k výberovému konaniu je interná potreba obsadiť konkrétny post vo firme. Po jeho vypísaní si najprv zozbierame relevantné podklady o uchádzačoch vo forme životopisov a tie roztriedime. V minulosti bol predvýber robený testami, čo sa nám čiastočne osvedčilo, no v konečnom dôsledku boli rozhodujúcim faktorom osobné sympatie voči kandidátovi. Osobné pohovory potom vždy prebiehajú v dvoch kolách a na ich základe ľudí vyberáme. Na prijatie nového človeka musí samozrejme udeliť súhlas i jeho budúci priamy nadriadený, keďže s ním bude v každodennom styku. Za podstatné považujem to, aby som u novoprijatého človeka videl snahu, aktivitu a dynamiku. Zastávam názor, že odborné veci, pokiaľ tam je snaha, sa dajú relatívne rýchlo naučiť. Ľudia, ktorí majú v sebe prirodzené chcenie, často nerozmýšľajú nad negatívnymi vecami a nešpekulujú nad tým, či niečo treba alebo netreba urobiť. Jednoducho svoj pracovný čas venujú tomu, aby sa vzdelávali a zefektívňovali svoju prácu.

Akým spôsobom meriate výkonnosť zamestnancov?

Na meranie výkonnosti jednotlivých procesov máme nastavené štatistiky. Pomerne rozvinuté sú u kľúčových postov vo firme ako sú obchodníci, nákupcovia a logistika tovaru. Ich nastavenie sa odvíja od hmotných procesov, t.j. od procesov, ktoré súvisia s pohybom hmoty alebo inak povedané tovaru. U samotných obchodníkov sledujeme hodnotu predaného tovaru, hodnotu došlých peňazí a hodnotu pohľadávok po lehote splatnosti. Pridruženou štatistikou obchodníkov, ktorá hovorí o ich činnostiach na dennej báze je počet návštev u klientov. Efektivita logistiky je sledovaná na základe nasledovného ukazovateľa: aké sú náklady na kilogram prepraveného tovaru. Tak na mesačnej báze presne vieme, čo nás stojí kilogram prepraveného tovaru. Štatistiky, ktoré sa vyhodnocujú u nákupcov, súvisia s obrátkovosťou tovaru a s veľkosťou skladových zásob. Všímame si koreláciu medzi výrobou a nakúpeným tovarom, aj keď tu dochádza k určitým časovým posunom.

Čo považujete za najpodstatnejšie pri nákupe tovaru?

Pri nákupe je najpodstatnejšia cena tovaru, samozrejme nie na úkor dodržania jeho kvality. Ceny materiálov pre výrobu i obchodného sortimentu, ktorý ďalej predávame, podliehajú pravidlám trhu a v rôznych obdobiach môžu kolísať. Množstvo materiálu, ktorý pre našu potrebu odoberáme, nie je také obrovské, aby sme si u dodávateľov dokázali rokovaniami vybojovať nadštandardné zľavy. Výhodnejšie ceny získavame u našich dodávateľov najmä excelentnou platobnou disciplínou. Pre nákupcov striktne nestanovujeme, aké by mali byť najoptimálnejšie ceny pre jednotlivé materiály a nechceme, aby postupovali výhradne podľa vzorca „akú najväčšiu zľavu som si vydobyl“. Vyžaduje si to dívať sa na veci komplexne a neviesť siahodlhé rokovania kvôli pár desiatkam eur profitu ročne. To mi príde ako vrcholne neefektívne mrhanie časom a energiou, a preto nebazírujem len a len na cene, ale skôr na tom, aby náš dodávateľ bol korektným partnerom, na ktorého sa v prípade problémov môžeme spoľahnúť.

 

Pavel Banak banchem

 

Ako prebieha vývoj produktov?

Pri vývoji nového produktu záleží hlavne na tom, o čo sa práve jedná. Pokiaľ ide o tovar určený pre masovú spotrebu – pre väčší počet ľudí či organizácií, tak sa najprv urobí prieskum toho, čo dané organizácie používajú a potom sa zanalyzujú produkty od konkurencie. Zistí sa, čo by klienti v novom výrobku radi privítali a akú pridanú hodnotu by mal mať. Na základe toho sa zadá, ako má daný produkt vyzerať, čo má spĺňať, aké má mať vlastnosti a potom nasleduje proces samotného vývoja zostavenia receptúry.

Ako sa zostavuje receptúra na čistiace a dezinfekčné prostriedky?

Základom je dobrá analýza požadovaných vlastností nového produktu. Z tejto vyplynú špeciálne aditíva, ktoré treba zapracovať do všeobecne známej základnej receptúry. Následne sa vyrobia prvé laboratórne vzorky, ktoré sa líšia rôznymi koncentráciami a pomermi špeciálnych prísad, ktoré by mali zabezpečiť požadované vlastnosti nového produktu. Po praktických skúškach účinnosti produktu je vybratá najvhodnejšia alternatíva. Následne sa táto spracováva v rôznych alternatívach parfemácie, hustoty, penivosti, farby a tak ďalej. Potom výrobok u nás senzoricky testujeme, aby sme zistili, či vyhovuje vôňou, konzistenciou a podobne. Počas tohto procesu vytvárame pomerne veľa „verzií“ finálneho produktu: nedávno sme vyrábali napríklad novú aviváž, na jej testovanie sme vybrali asi šesťdesiat druhov rôznych vôní a u všetkých bolo preskúmané, ako na ne ľudia reagujú. Z týchto sme vybrali jednu desatinu a tie potom boli overované u klientov. Vo finále to vyzerá tak, že zákazníci dostávajú na testovanie produkt, ktorý je z 90% konečným výsledkom a len sa vyjadrujú, či sa im páči alebo nie.

Vybrané produkty je zároveň potrebné technologicky overiť v poloprevádzkovej výrobe, pripraviť legislatívne podklady - karty bezpečnostných údajov a iné. Pri kozmetike a dezinfekciách je potrebné v ďalšom kroku získať certifikáty a povolenia podľa príslušných noriem EÚ. Na internom testovaní u nás pracuje pätnásť ľudí, čo sa ukázalo ako vzorka, ktorá dokáže zabezpečiť to, aby sme na trh uvádzali dobré produkty. Samozrejme, iba to samo osebe nepostačuje na to, aby boli výrobky úplne výnimočné. Napríklad, keď sa produkty testujú najmä z pohľadu vône, je veľmi podstatné, ako na ne reagujú ženy. Pokiaľ sa ale jedná o nový priemyselný čistič, tak tam treba mať nejaké poznatky z jeho skúšania priamo na daných prevádzkach. To, čo tým chcem povedať je, že každý produkt vyžaduje niečo iné. Viac k tomu ťažko povedať, ostatné je vecou našej skúsenosti získanej počas celej histórie firmy. Vývoj vždy bol i ostáva obrovskou výhodou firmy Banchem.

Otázka nízkej environmentálnej záťaže je dnes horúcou témou. Akým spôsobom dbáte na ekologickosť pri výrobe?

Faktom je, že suroviny pridávané do čistiacich prostriedkov sa veľmi často vyrábajú chemickou cestou. Nie sú to látky, ktoré by ste mohli extrahovať z prírodného prostredia a pridať ich priamo do receptúry. Laicky povedané, nerastú len tak na stromoch ani na poli. Z toho vyplýva, že všetky prísady, ktoré sú pridávané do „ekologických“ i „neekologických“ produktov musia spĺňať prísne normy dané Európskou úniou. Preto je takmer vylúčené, aby ste vytvorili produkt, ktorý by životnému prostrediu nadmerne škodil. Z hľadiska záťaže pre prírodu sú koncentrovanejšie produkty lepšie. Má to svoj dôvod: hoci vyzerajú ako menej ekologické, vďaka svojej koncentrovanosti ich musíte spotrebovať menej. A menšia spotreba rovná sa menšiemu počtu vyhodených obalov, čo je kľúčový údaj. Ak sa na vec pozrieme komplexne, najväčším ekologickým problémom súčasnosti sú obalové materiály zložené z polyvinylchloridu a iných plastov, ktoré sa v prírode rozkladajú nesmierne dlhú dobu. Obávam sa, že práve obaly a nie ich obsah môžu v budúcnosti predstavovať vážne ekologické riziko, keďže si zatiaľ nevieme efektívne poradiť s ich spracovaním.

Čo podľa Vášho názoru definuje dobrý čistiaci prostriedok? Aké by mal mať parametre?

Dobrý čistiaci prostriedok má byť v prvom rade v súlade s očakávaním klienta. Má jednoducho a bez námahy udržiavať čistené povrchy a predmety v pôvodnom stave, alebo tento ešte vylepšovať. Najmä vo výrobných procesoch by mal byť ekonomicky a časovo efektívny. V čistote a príjemnom prostredí sa ľudia cítia lepšie a produkujú lepšie výsledky. Po ekonomickej a ekologickej stránke dávam prednosť koncentrovanejším výrobkom, ktoré šetria ekosystém a súčasne peňaženku klienta. A kde to je žiaduce, mal by mať príjemnú vôňu. Ľudia ocenia, ak im poskytnete nielen marketingové posolstvo, ale aj dobrý pocit z ich bezprostredného okolia.

 

Pavel Banak banchem

 

V čom vidíte výhody domáceho vývoja a výroby a prečo by sa podľa Vášho názoru mali podporovať?

Ak by naša firma neexistovala, je veľmi pravdepodobné, že naša produkcia by bola nahradená dovozom a naši ľudia by poväčšine boli nezamestnaní. Bolo by to výhodné pre spoločnosť a pre nich? Viem si predstaviť, že podpora by mala smerovať najmä do propagácie celospoločenskej prospešnosti a výhodnosti nákupu tovaru a služieb od domácich producentov. Ak my plníme svoje poslanie, nevidím dôvod, aby nevznikali a neprosperovali stovky podobných firiem v rôznych oblastiach priemyslu a služieb. Propagácia poctivých podnikateľov a firiem je záslužná činnosť a môže povzbudiť a inšpirovať mnohých mladých ľudí a začínajúcich podnikateľov. A to je v záujme celej spoločnosti.

Na ktoré vaše vlastné výrobky ste najviac pyšný?

Príde mi zaťažko vyberať tie „naj“, pretože som stál pri zrode každého z našich produktov. Za všetky by som v prvom rade spomenul radu čistiacich prostriedkov pod názvom Pantra, ktorá je veľmi efektívna pre riadenie čistiacich procesov v každej firme. Upratovačka má na vozíku štyri druhy výrobkov z tohto radu, ktorými dokáže vyčistiť všetky povrchy v bežných firmách a zariadeniach, ktoré nevyžadujú špeciálny čistiaci režim. Tieto štyri produkty jej vydržia celý mesiac, čo je v porovnaní s inými produktmi pre zákazníka veľmi ekonomické. Zároveň ich považujem aj za ekologické, pretože sú koncentrované a pri ich spotrebe vznikne odpad v podobe oveľa menšieho množstva obalových materiálov. Ďalším produktom, na ktorý som hrdý, sú špecializované dezinfekcie určené pre nemocnice a domovy dôchodcov, ktoré dobre voňajú. Kto strávil nejaký čas v jednom z takýchto zariadení, presne vie, prečo je parameter vône taký dôležitý. I on môže pozitívne vplývať na pohodu pacientov a seniorov.

V nedávnom období sa nám podarilo po dlhom testovaní vyrobiť rad pracích prostriedkov a aviváží Sensi. Každá dáma mi verím dá za pravdu, ak poviem, že jedným z rozhodujúcich parametrov pre kúpu tohto druhu produktu je práve vôňa. Tie najvhodnejšie sme vybrali spomedzi šesťdesiatich rôznych druhov. Práve ženy tvoria významnú časť našich klientov, preto sa snažíme čo najlepšie vyhovieť ich požiadavkám. Myslím, že najväčším kritikom vône našich výrobkov je moja manželka. Osobne vnímam ako obrovský bonus to, ak sa nový produkt páči, obrazne povedané, aj „jej nosu“. Hrdý som tiež na to, že výrobky, ktoré u nás vyrábame, spĺňajú vysoké štandardy a pomáhajú našej ekonomike. Prostriedky nadnárodných spoločností majú iné zloženie pre východný a západný trh. Tieto odlišnosti je možné odhaliť už pri testovaní toho istého pracieho prostriedku alebo aviváže zakúpených na Slovensku a v Rakúsku. Som rád, že si môžeme dovoliť poskytnúť našim ľuďom skutočnú kvalitu.

Čo považujete za dôležité pri vedení obchodného tímu?

Z pohľadu majiteľa firmy sa v prvom rade dívam na plnenie dvoch základných úloh obchodného riaditeľa, ktoré sú rovnako dôležité pre efektívne fungovanie obchodného tímu. Tou prvou je, či noví obchodníci neustále prinášajú nových zákazníkov, a druhou je, či sa zmenšuje rozdiel medzi prínosom kmeňových starších obchodníkov a tých nových. Firma stojí na pevných nohách vtedy, ak svojim existujúcim zákazníkom poskytuje bezchybnú starostlivosť a zároveň neustále naberá vždy nových a nových. V súčasnosti sú naši služobne starší obchodníci veľmi dobre etablovaní u klientov a majú niekoľkonásobne vyššie predaje ako noví obchodníci, čo je prirodzené. Preto by obchodný riaditeľ mal neustále pracovať na tom, aby sa noví obchodníci čo najrýchlejšie dostali na úroveň tých starých. Naša skúsenosť vraví, že z piatich novoprijatých obchodníkov sa približne jeden naozaj uchytí. Vnímam to ako zatiaľ nedostatočne efektívne, a aj z toho dôvodu sa neustále snažíme o zlepšovanie zaškoľovacieho procesu, pravidelné monitorovanie výsledkov na základe štatistík a vzájomnú výmenu a následný tréning úspešných skúseností. Aj obchodníci sú ľudia a majú svoje lepšie i horšie dni. Obchodný riaditeľ je tam na to, aby im ich pomohol prekonať a udržiaval ich v dostatočnom pracovnom nasadení. Ak ľudia robia niečo užitočné, tak nemajú čas na vymýšľanie a zaháľanie. Pokiaľ by obchodník prijal každú námietku klienta ako nemenný fakt, tak by dokázal predať iba úzkej skupine zákazníkov, ktorí si prirodzene sami chcú kúpiť. Rovnako tak, ak by obchodný riaditeľ uveril každej výhovorke obchodníka, prečo sa mu daný týždeň nedarí v predaji, tak by čoskoro mal tím neproduktívnych zaháľačov a „frflošov“.

Akým spôsobom získavate nových zákazníkov?

Keďže sa vždy pre každého klienta snažíme nájsť čo najlepšie individuálne riešenie, získavanie nových zákazníkov prebieha primárne na základe osobných návštev. Obchodník si klientelu vyhľadáva podľa určitého zadania sám, alebo mu je pridelená obchodným riaditeľom.

Akým spôsobom u vás prebieha zaškoľovanie obchodníkov?

Náš obchodník by mal byť v prvom rade dôveryhodný pre klienta, mal by veľmi presne rozumieť jeho potrebám a na základe nich nájsť vhodné riešenie pre jeho hygienický a čistiaci režim. Preto najprv prebieha zaškolenie v produktovej oblasti. Dbáme na to, aby obchodníci dokonale porozumeli, ktorý náš výrobok je vhodný na aký účel. V portfóliu totiž máme na ten istý účel aj sedem, osem rôznych produktov, ktoré by klientovi pomohli. Obchodné techniky sú naučiteľné na základe empirickej skúsenosti a tu neexistuje nejaký exaktný postup, ktorý by platil na každého obchodníka rovnako. Napríklad sú obchodníci, ktorí prirodzene dokážu lepšie predať naše výrobky u veľko- či maloobchodného klienta a potom sú takí, ktorým sa lepšie darí v spolupráci s konečným spotrebiteľom, čo sú v našom prípade firmy. Vychovať naozaj dobrého obchodníka, ktorý si dokáže vlastnými silami vybudovať novú klientelu a zároveň sa kvalifikovane postarať o už existujúcich zákazníkov, trvá v našom prípade aj viac ako dva roky. Faktom ostáva, že aj vďaka vysokej kompetencii našich obchodníkov sú klienti spokojní a málokedy sa stáva, že by naše produkty vymenili za konkurenčné. Deje sa to jedine v prípade, že sa u klienta vymení osoba na pozícii nákupcu a tá rozhodne inak.

Ktorými zásadami sa riadite v oblasti marketingu?

Silnou stránkou nášho marketingu sú prieskumy. Ak pozorne počúvate klientov a ich požiadavky, nemôžete vyrobiť niečo, s čím by bol klient nespokojný. Všetky naše vlastné produkty vznikli na základe podrobného preskúmania potrieb klienta. Konkrétny vyrobený produkt potom však dosť ťažko vieme presadiť u iných podobných subjektov. Napríklad na Slovensku sú tri automobilky a jeden z našich produktov je dobre etablovaný v jednej z nich, no vo zvyšných dvoch už etablovaný nie je. Kvantitu klientov tým produktom neriešime až v tej miere, ako by bolo potrebné. Ako priestor na zlepšenie v oblasti marketingu vnímam schopnosť budovať stabilné a komerčne úspešné značky našich produktov, pretože svojimi vlastnosťami majú potenciál konkurovať ktorémukoľvek zahraničnému výrobku.

Aké sú vaše zásady v oblasti firemných financií?

Starostlivosť o firemné financie je potrebné vnímať v dvoch rovinách. Tou prvou je účtovníctvo, ktoré slúži výlučne na zaznamenanie majetku a finančných tokov, ktoré sa udiali v minulosti. Ako nástroj na riadenie financií vo firme je však dosť nepraktické svojou nepružnosťou a značným časovým posunom. V tejto oblasti dbáme hlavne na to, aby sme dodržali právne náležitosti súvisiace s druhom nášho podnikania a vždy si včas splnili povinnosti voči obchodným partnerom, štátu a daňovému úradu. Druhou rovinou je riadenie financií, ktoré zabezpečí skutočnú kontrolu nad financiami vo firme. Tento systém máme zavedený už niekoľko rokov a veľmi sa nám osvedčil. Každý týždeň zasadne tzv. finančná rada pozostávajúca z vybraných manažérov a na základe pripravených podkladov schvaľuje jednotlivé výdaje. Schvaľovací proces podlieha presným pravidlám a na ich dodržiavanie v prvom rade dozerá finančný riaditeľ, ktorým je Ing. Uršula Banáková – moja manželka. Máme viacero účtov zriadených na konkrétne účely, kde sa akumulujú finančné prostriedky. Pokiaľ je nejaký výdaj mimo rámec týchto prostriedkov, tak sa buď neschváli alebo sa odloží na neskoršie obdobie. Samozrejme, vždy máme na zreteli, že tým nesmie byť ohrozená štandardná výroba a dodávka tovaru a každý výdaj musí mať zmysluplný účel. Zavedením týždenného finančného systému sme odbúrali to, aby sa pracovníci každý deň zaoberali úhradami, či schvaľovaním výdajov. Takto všetci vedia, že všetky tieto činnosti sú nahromadené do jedného dňa. Naši obchodní partneri si na to už tiež zvykli a aj pre tento aspekt finančnej disciplíny a jednoznačne nastavenému systému v tejto oblasti nás vnímajú ako veľmi seriózneho partnera.

Aký by mal byť dobrý finančný riaditeľ?

Dobrý finančný riaditeľ musí byť v prvom rade jednoznačný a musí mať schopnosť povedať nie. Na jeho osobu vznikajú tlaky v podobe toho, že každý manažér zo svojej pozície vníma, čo by bolo potrebné nakúpiť pre lepšie fungovanie jemu zverenej oblasti. Tieto tlaky musí byť schopný za každých okolností ustáť, pretože ak by poľavil, tak sa celý systém finančného plánovania môže rozpadnúť ako domček z karát. On je tým človekom, ktorý má presný prehľad o všetkých finančných tokoch vo firme a financie prideľuje v prvom rade na veci, ktoré podporia produkciu. Akýkoľvek nadštandardný nákup v podobe nových technológií, majetku, vozového parku či akýchkoľvek iných vecí môže prebehnúť až po dôkladnom schvaľovacom procese. Pokiaľ máte na pozícii finančného riaditeľa vlastnú manželku, nie je to vždy jednoduché, pretože aj ako riaditeľovi vám veľmi ľahko môže povedať „nie“ (smiech). V mnohých ohľadoch si vážim jej prácu i jej neoblomnosť, pretože nedovolí, aby firma míňala svoje prostriedky neracionálne.

 

Pavel Banak banchem

 

Akým spôsobom si budujete dobré meno firmy v očiach verejnosti?

Vždy sa snažíme splniť to, čo sľúbime. Pri budovaní dobrého mena firmy je práve toto tým najlepším marketingom. Môžete mať atraktívne znejúce reklamné slogany, krásne propagačné materiály, no o skutočnej hodnote firmy a jej dlhodobom úspešnom pôsobení na trhu rozhodne kvalita jej produktov a služieb a schopnosť dostáť svojmu slovu. Na dnešné pomery sme ako firma veľmi seriózny partner. Ako jej majiteľ som ochotný dať ruku do ohňa za našich zamestnancov, či už sú to pracovníci vo výrobe alebo ľudia na jednotlivých strediskách. Aj keď nie vždy sa všetko podarí bez chybičky, ako sa hovorí, iba ten, kto nič nerobí, nič nepokazí. Naši ľudia sa úprimne snažia robiť svoju prácu najlepšie ako vedia a pristupujú k obchodným partnerom a verejnosti seriózne.

Aký máte názor na etiku v podnikaní?

Posledných povedzme päť-šesť rokov sa stretávam so zhoršeným podnikateľským prostredím a celková spoločenská klíma je menej prajná. S tým sa treba vysporiadať a nie o tom filozofovať. Nemám rád neetiku v podnikaní, pretože ani my neetiku nerobíme. Podnikať eticky znamená zabezpečiť pre firmu dlhodobé fungovanie. Pokojný spánok je cennejší ako pár eur, ktoré človek získa rôznymi nepovolenými skratkami či klamstvami. Mnohé firmy, ktoré tieto skratky používali, tu už v súčasnosti nie sú. Neetické konanie je rýchla cesta do pekla. Pokiaľ niektorý z našich obchodných partnerov neplní vzájomné dohody, zákonite dochádza k rozviazaniu spolupráce, aj keď to je vždy až ten posledný krok, ku ktorému sa uchyľujeme. Vždy sa najprv akúkoľvek nepríjemnú situáciu snažíme vyriešiť racionálnym spôsobom. Praktiky ako očierňovanie konkurencie, ohováranie, znehodnocovanie produktov konkurencie sú pre nás cudzie.

Ako s tým súvisí etika zamestnancov?

Pokiaľ chcete na trhu vystupovať ako seriózna firma, je dôležité bedlivo strážiť aj etiku vlastných zamestnancov. Môžem zodpovedne vyhlásiť, že v súčasnosti máme tím dobrých a zodpovedných pracovníkov, ktorí svojou každodennou prácou preukazujú svoju čestnosť. V minulosti sme ľudí vymenili z dvoch dôvodov: buď urobili niečo, čo bolo nekorektné voči firme a zistili sme to, alebo nedosahovali požadované výsledky a ciele z dlhodobého pohľadu. Obe tieto situácie nie sú pre žiadnu zo zúčastnených strán vrcholne príjemné, no vždy sa so zamestnancom snažíme rozísť korektnou cestou a bez negatívnych emócií.

Aké je vaše životné motto?

Vždy sa snažím niečo nové vytvoriť, aby som mohol spokojne existovať. Nemám rád, pokiaľ iba udržiavam veci v chode, akoby som im robil gestora. Vytváranie nových hodnôt je mojím vnútorným nastavením. V živote sa snažím nikomu nerobiť zle a to dokonca i v prípadoch, kedy bolo ublížené mne. Naozaj si neviem spomenúť na situáciu, kedy by som niekomu ublížil len tak sám od seba. Naučil som sa, že sú aj situácie, na ktoré je lepšie nereagovať. Ak by som mal sformulovať svoje životné motto do jednej vety, znelo by asi takto: „Ži a nechaj žiť, a vždy vytváraj hodnoty.“

Čo by ste poradili človeku, ktorý začne podnikať?

Vlastnosť, ktorú by mal mať každý začínajúci podnikateľ, je vytrvalosť a chuť pracovať. Spočiatku, keď som budoval firmu, trávil som v práci dvanásť alebo i šestnásť hodín denne. Pravda, rodina tým nebola nadšená, no budoval som niečo pre budúcnosť. V súčasnosti už tomu tak nie je, pretože som mnohé povinnosti delegoval a mám čas i na svoje koníčky. Pokiaľ niekto začína podnikať, musí sa pripraviť i na to, že to hneď od začiatku nebude fungovať tak, ako si to vysníval. Musí byť pripravený na prekvapenia, byť schopný z nich potom „vybicyklovať“ a premeniť novovzniknutú situáciu vo svoj prospech. Keď klient odmietne nejaký zámer alebo podnikateľ nie je úspešný na trhu, znamená to iba jediné: že ste neponúkli to, čo je žiadané. Preto musíte modifikovať svoju predstavu podľa reality. Jednoducho je dobré nebyť priveľmi tvrdohlavý a snažiť sa za každú cenu presadzovať svoju predstavu. Lepšia cesta je vopred si zistiť, čo je naozaj žiadané. Veľmi by som odporúčal investovať do nových projektov maximálne polovicu firemných finančných prostriedkov a pre súkromné účely majiteľov použiť najviac tretinu vytvoreného zisku.

Aké sú vaše ciele a vízie do budúcna?

Expanziu firmy môžeme zabezpečiť tým, že začneme exportovať v oveľa väčšom meradle ako je to v súčasnosti. Dnes sa exportuje približne 20% našej produkcie. Z portfólia našich produktov je asi šesťdesiat uplatniteľných i na veľmi náročných trhoch. Občas ma zarmúti, keď sa pozriem na to, čo všetko by sme si mohli sami na Slovensku vyrobiť a nerobíme to. Preto k zlepšeniu môžeme prispieť tak, že budeme exportovať do iných krajín, aby sa vytvorila rovnováha. Z pohľadu kvality pracovných síl či vzdelanostnej úrovne nevidím rozdiel medzi nemeckou, rakúskou či slovenskou firmou.

U základného nastavenia fungovania firmy, t.j. u prepojenia vývoja a výroby nevidím dôvod na zmenu. Z hľadiska efektivity výroby a plánovania je omnoho pohodlnejšie vyrobiť jeden druh výrobku vo veľkých množstvách. No určite to nie je našou cestou. Dôvodom, prečo existujeme, je poskytnúť každému individuálnemu klientovi presne to, čo potrebuje. A po tejto ceste budeme kráčať aj naďalej.